Kapına geldik Yâ Râb! | Mustafa Ünal

Yazar Editör
Ey, bizleri yaratan, yaşatan, rızklandıran, koruyup gözeten, her hâlimizi bilen ve gören, dua edenin duasına icabet eden, âlemlerin Rabb’i, mülkün mâliki, celâl ve ikram sahibi, mü’minlerin velîsi, tevekkül edenlerin vekili, mazlumların sığınağı, yalnızların enîsi, güçsüzlerin muîni, gariplerin sahibi Rabb’im! Bizlere ihsan ettiğin maddî-manevî bütün nimetlerin için kâinatın zerreleri adedince Sana hamdolsun. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Resûl’ün, Habîb’in, Seyyidü’l-Murselîn, Hâtemü’n-Nebiyyîn Efendimiz Muhammed Mustafa Resûl-ü Müctebâ’ya (s.a.v.) ve onun ehl-i beyt ve ashâbına da salât ve selâm olsun.
  Kullarına karşı çok merhametli olan, dilediği kulunun günahlarını affeden, lütfu engin, rahmeti engin, mağfireti engin Rabb’imiz! Bilerek ya da bilmeyerek, gizli veya açık işlediğimiz günahları, hataları, kusurları afv ve mağfiretinle affeyle. Bizlere daima hakkı görmeyi, hakikati duymayı, duyurmayı, hakka bağlılığı, bâtıldan sakınmayı ihsan ve müyesser eyle.
Rabb’imiz! Bütün salih ve samimi kullarını rahmetinin, merhametinin, inayetinin, lütfunun, kereminin, mağfiretinin tecellileriyle payidar eylediğin gibi bizleri, eşlerimizi, evlâdımızı, zürriyetimizi, analarımızı, babalarımızı, atalarımızı, kardeşlerimizi, salih akrabamızı, samimi dost ve arkadaşlarımızı da payidar eyle. Resûllerine, nebîlerine, sıddîklere, ilmiyle amel eden âlimlere, velîlere, salihlere, şehidlere ihsan ettiğin nimetlerini bizlere de ihsan eyle. Bizi sırat-ı müstakîmde sabit, Sana hakkıyla âbid, sadık, salih, hâlis, tâhir, muhsin, muhlis, muttakî; dünyaya ve dünyalığa karşı zahid, senin dinin uğrunda mücahid ve her türlü küfr, şirk, nifak, ilhad, fısk, fücur, ifsad, günah ve kusurdan azade eyle. İmanımızı kavî, kalbimizi selîm, niyetimizi halis, ibadetlerimizi makbul, ömrümüzü bereketli, bedenimizi sıhhatli, rızkımızı helâl ve geniş, akıbetimizi hayr, dualarımızı kabul eyle.
Rabb’imiz! Sana karşı isyandan, tuğyandan, yolundan sapmaktan, kullarının haklarına tecavüzden; İslâm’a, Müslümanlara, ülkemize, kamu malına, kul hakkına zarar vermekten, kula kulluk etmekten, hakikati gizlemekten, küfre ve zulme rızadan, zalime duadan, her türlü dert, belâ, musibet, âfât ve hastalıktan; şerlilerin şerrinden, zalimlerin zulmünden, müfsidlerin ifsadından, mülhidlerin ilhadından, müfterilerin iftirasından, kezzâbların kizbinden, ehl-i bidat ve dalalet hizbinden; nefislerimizin, insî ve cinnî şeytanların vesvese ve iğvasından; şehvet ateşinden, gaflet, gam, keder, tembellik, çaresizlik ve ümitsizlik zilletinden muhafaza eyle.
Rabb’imiz! Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa, borçlarımız için eda, sıkıntılarımız için ferah ve felah ihsanıyla hayırlı muradlarımızı hasıl, isteklerimize nail eyle. Hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eyle. Bütün mü’minlere Sen’in rızan yolunda küfre, şirke, zulme karşı samimî birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ihsan eyle. Dünyanın her yanında Senin rızan uğruna hâlisâne gayret edenlere yardım ve onları muzaffer eyle. Din-i Mübin-i İslâm’ı arzın her yanına ulaştır ve her yerde hâkim eyle. Hürriyetlerinden yoksun bırakılan, hakları ve malları gasp edilen bütün masum ve mazlum kullarına en yakın, en yakın, en yakın zamanda nezdinden ferec, ferahlık, reha, halâs ihsan eyle Allah’ım!
 Rabb’imiz! Ümmet-i Muhammed’in başında dönüp duran kara bulutları kaldır. İslâm’a, Müslümanlara, senin rızan için çalışanlara ve çalışmalarına, ülkemize, Müslümanların yaşadığı diğer ülkelere düşmanlık eden, iftira atan, tuzak kuran, zarar veren dâhilî ve hâricî kâfir, fâsık, facir, zalim, gafil, münafık, müfsid, mülhid, münkir, müfteri bilcümle mahlûku, Ahzâb ordusunu bir gecede kudretinle târümâr eylediğin gibi darmadağın, perişan, zelil ve rüsvâ eyle, hezimete uğrat; onların birliklerini boz, plânlarını başlarına geçir, tuzaklarına kendilerini düşür. Onlara tanıdığın mühleti de bir an evvel sona erdir Allah’ım!
 Rabb’imiz! Bütün ibadet, taat, hayr ve hasenatımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Üzerimizde hakkı bulunan kullarının haklarını helâl ettirmeyi sağlığımızda bizlere nasip ve müyesser kıl. Bizleri daima mü’min olarak yaşat, son nefesimizde ruhumuzu iman-ı kâmil ile teslim etmeyi nasip eyle. Bizleri, eşlerimizi, evlâdımızı, zürriyetimizi, analarımızı, babalarımızı, atalarımızı, kardeşlerimizi, salih akrabamızı, samimi dost ve arkadaşlarımızı, Sen’in rızan uğrunda hayatını vakfetmiş, gayret göstermiş, maddî destekte bulunmuş âlimleri, velîleri, şehidleri, hâlen aynı gaye uğrunda emek sarf edenleri ve sair kullarını huzuruna mağfur, mes’ud, mahbûb mü’minler olarak al. Hepimizi, Sen’den razı olan ve Sen’in rızanı kazanmış kulların olarak sevdiklerimizle birlikte cennetinde iskân ile Efendimize (s.a.v.) komşu eyle. Bizlerde hakkı olan mü’min kullarını da bu haklarına muhtaç olmadan afv, mağfiret ve ihsanınla cennetine dahil eyle Allah’ım.
Ey, Âlemlerin Rabb’i olan Allah’ım! Zâtın hakkı için, sıfâtın hakkı için, İsm-i A’zam’ın hakkı için, Esmâü’l-Hüsnâ’n hakkı için, Kur’an-ı Hakîm hakkı için, Habîbin Resûl-i Zîşân (s.a.v.) hatırına, Halil’in Hz. İbrahim (a.s.) hatırına, Kelîm’in Hz. Musa (a.s.) hatırına, ülü’l-azm bütün resûllerinin hatırına, ensâr ve muhacirîn hatırına, âlimler, velîler, sıddîklar, şehidler hatırına, mazlumların, masumların, sabîlerin hatırına, Sen’in katında değeri olan sair salih kullarının hatırına, iyi bulup dergâh-ı izzetinde kabul ettiğin amellerimizin hatırına dualarımızı kabul eyle. Âmîn.
Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Ve’l-hamdü Li’llâhi Rabb’il-Âlemîn.
Kaynak: Samanyoluhaber | Mustafa Ünal

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy