Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Afyon Hapishanesi’nde kendi evrad defterine kaydettiği 33 Hadis-i Şerif

Yazar Hizmetten

Merhum Bayram Yüksel Ağabeyin notlarının arasında, 33 Hadis-i Şerif ile ilgili şu ifadelere rastladım:

“Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri üçüncü defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyesinde şu gelen otuz üç Ehâdis-i Şerifeyi kendi evrad defterinde yazmış bilâhare bazı Nur Talebeleri de kendi defterine kaydetmişler. Bunların bazılarını Üstadımız kendi kalemiyle tashih edip bazı Arabî ve Türkçe hâşiyeler ilâve etmiştir.

“Risale-i Nur’un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini bu hadis-i şerifler beyan etmektedir. Bu hakikatı ifade için merhum, muallâ Üstadımız Emirdağ Lâhikası 90. sayfada ehl-i velâyetin amel ve ibadet ve sülük ve riyazat ile gördüğü hakikatlar ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakâik-i imâniye, aynen onlar gibi Risale-i Nur, ibadet yerinde ilim içinde, hakikata bir yol açmış, sülük ve evrad yerinde mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikatü’l-hakâika yol açmış ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde doğrudan doğruya ilm-i kelâm içinde ilm-i akide ve usulü’d-din içinde bir velâyet-i kübrâ yolunu açmış ki, bu asrın hakikatı ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefi dalâletlere galebe ediyor, diye beyan buyurmuşlardır.” (Mustafa Sungur)

1-İlmi, öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah’a karşı haşyettir; talebi ibadettir; müzâkeresi tesbihtir; ondan bahsetmek ise cihaddır.

2-Bir âlimin yatağına yaslanarak ilmine, kitabına bir saat bakması yetmiş saat ibadetten hayırlıdır.

3-İlim talep etmek, Rahman’ı talep etmektir. İlmin talebcisi, İslamın rüknüdür. Onun ecir ve mükafâtı peygamberlerle beraber verilir.

4-İlim talep etmek Allah’ın katında nâfile namaz, oruç ve hactan ve Allah yolunda cihaddan efdaldir.

5-İlminden faydalanılan âlim, bin âbidden hayırlıdır.

6-Din ile dünya talep edenlere yazıklar olsun.

7-Bir adamın bir hikmet kelimesi dinlemesi, bazan olur ki, ona bir sene ibadetten hayırlı olur. Bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak bir köle azat etmekten daha hayırlıdır.

8-Cenab-ı Hakkın bir adamı senin vasıtanla hidayete getirmesi, güneşin üzerine doğduğu herşeyden daha çok sana hayırlıdır.

9-Cenab-ı Hak şu ümmeti Muhammed Aleyhisselamın üstünde hem Deccalın kılıcını, hem de büyük harp kılıcını (2. Dünya Savaşını ) beraber cem etmeyecektir.

10-Hilafet-i İslamiye, babamın kardeşi amcam Abbas’ın oğullarından zâil olmayacak; tâ onu Deccale teslim edinceye kadar.

11-Âlimlerin mürekkebi, ile şehitlerin kanı tartılsa, muhakkak ki, Allah yanında âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından üstün gelecektir.

12-Şedid kuvvetli kahraman, insanları mağlup eden kimse değil; gazap ve hiddet anında nefsini mağlup eden kişidir.

13-Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine, onun hidayetini artıran ve kötülüklerden koruyan hikmetli bir sözden daha hayırlı hiçbir hediye vermiş değildir.

14-Ademin yaratılmasında tâ kıyamete kadar insanlık âlemi arasında Deccal hadisesinden daha büyük bir mesele yoktur.

15-Bir ilim talebesine, ilim öğrenirken eceli gelip, vefat etse, onun derecesiyle Peygamberlerin derecesi arasında, bir derece (yani sadece bir peygamberlik derecesi) kalır.

16-Her kim ki, ilimden (îmanî ve tahkiki ilimden) bir mesele öğrenirse, onunla amel etsin veya etmesin bin rekat nâfile namazdan daha faziletlidir. Eğer öğrenmekle beraber amel de ederse, yahut o ilmi başkasına öğretirse, o zaman tâ kıyamete kadar, onun o büyük sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır.

17-Kim ki, İslamı ihya etmek niyetiyle ilimden bir mesele tahsil ederse, onun derecesiyle peygamberlerin derecesi arasında yalnız bir derece kalmış olur.

18-Bir müminde dört ahlak toplandığı zaman Cenab-ı Hak, o dört ahlâk ile ona Cenneti vacip etmiş olur. a)Dilinde doğruluk (yani yalan söylememek); b)Malında cömertlik; c)Kalbinde sevgi; d)Hâzırda ve ğâibte nasihat etmek.

19-Kâhinlerden (yani gelecekten haber verenlerden) birisi, bir adam gelecek, Kur’an’ı (Kur’an hakikatlarını) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır.
Not: Hadis metnindeki kâhinden murat, Allahü a’lem, ilhama mazhar, gaybî umurdur veyahut gizli kalmış sırları veyahut mestur olan hakâik-i Kur’aniyeyi ilham-i İlahi ile ders verecek birisi demektir. Bu ise, gaybî istikbâli bir işaret ve bir ihbar-ı Nebevîdir. (Abdülkâdir Badıllı)

20-Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken vefat ederse, şehiddir.

21-İlmin en faziletlisi, iman ilmi olan ilm-i billah (marifetullah) tır. Bu ilim ile az olan amel, ilim ile olduğu için menfaat verir. Fakat çok amel, cehil ile olsa menfaatsizdir.

22-Kur’an’ın hamelelerine ikrâm ve hürmet ediniz. (Kur’an’ın hameleleri ya Kur’an’ı ezberlemiş hâfızlardır veyahut Kur’an’ın hakikatlarını yaşayanlardır.)

23-Ulemaya ikram ediniz, hürmette bulununuz. Çünkü âlimler peygamberlerin vârisleridir.

24-Cenab-ı Hak, mümin kulunu tecrübe ve imtihan için musibete, belâya giriftar eder. Fakat onun bu imtihanı, Cenab-ı Hakkın o mümin kulu üzerinde keramet ve ikrâmını izhâr etmek içindir.

25-Said kişi, fitnelerden uzak kalmış kimsedir. O, musibet ve fitneye giriftar olduğu halde sabreden kişidir. Böylesi adam ise, çok garip ve nadirdir.

26-Fitne gelir, kulları yakıp perişan eder. O fitneden hakîki âlim kurtulur.

27-Âhir zamanda şiddete büyük bir belâ zuhur eder. Ondan ancak, Allah’ın dinini bilen ve ilim ve irfanla diliyle ve kalbiyle mücâhede edip gayret gösteren adam gibi bir adam kurtulur. Bu hususta geçen geçti. Kaderin takdiri kesinleşti. Ve bir de Allah’ın dinini bilip tasdik eden kişi kurtulur.

28-Ben Adem oğlunun, bundan önce de, bundan sonra da en cömerdiyim… İlmi öğrenip neşreden bir adam, kıyamet günü tek başına bir ümmet olarak diriltilir.

29-Dikkat edin Kur’an’ı kim öğrenir, öğrendiklerini de öğretirse ben onun için Cennete sevk edici ve delil olurum.

30-Bid’atlardan sakının. Çünkü bütün bidatlar dalâlettir. Bütün dalâletler de Cehenneme sürükler.

31-Bizden başkasına benzeyenler bizden değildir. Yahudi ve Nasranîlere benzemeyiz.

32-En faziletli cihad, zâlim bir hükümdarın yanında hak sözü söylemektir.

33-Cihadın en faziletlisi, insanın nefsiyle ve kötü arzularıyla savaşmasıdır.

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy