Susuz çölde gemi yapan peygamber Hz. Nuh (a.s.) | A. Râsim Emiroğlu

Yazar Mizan

Siyer kaynaklarına baktığımızda;
İnsanlık tarihi Hz.Âdem(as) ile Havva vâlidemizin Arafat’ta buluşmasıyla başlamıştır.
Yeryüzünde insanlığın ilk yaşamaya başladığı yer Mekke şehri,Kâbe ve civarıdır.Oradan dünyanın değişik yerlerine dağılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in beyanına göre;
“İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke’deki Kâbe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidâyet rehberidir.(1)

Pırlanta müellifinin ifadesi ile; “Kâbe Beytullahtır.Allah’ın yeryüzündeki evidir.
Arzın merkezinden Sidretü’l-Müntehâ’ya uzanan bir amud-i nuranî (nurdan bir sütun) dur.”(2)

İnsanlığın ilk atası Hz.Âdem(as),
ikinci atası ise Hz.Nuh(as) dır.

Ülü’l-azm (En yüksek derecedeki) peygamberlerdendir.

Kur’an’da yetmiş birinci sûreye O’un adı verilmiş, yirmi sekiz sûrede O’dan bahsedilmiş ve kırk üç yerde ismen zikredilmiştir.
Gemiciliğin ve marangozluğun pîridir.
Hz. Nuh bu günkü Irak topraklarında bulunan Kûfe’de ikamet ediyordu.

Genel kanaâte göre;Kavmi de, Lut Gölü ile Mezopotamya havzası arasında yaşıyordu.

İnsanlar Hz.Adem(as) dan İdris(as) ın vefatına kadar tevhid inancından sapmadan yaşıyorlardı.
İdrîs(as)dan sonra hakîkati kaybede­rek putlara ve heykellere tapmaya başladılar. Bunun üzerine Nûh (as)
İdris(as) dan sonra peygamber olarak gelmiştir.
Babil halkını irşat etmek,onları tekrar tevhid inancına döndürmek için gönderildi.

Putperestlik ilk defa Nûh’un kavmiyle ortaya çıkmıştır.
Kur’an’a göre;Hz.Nuh’un 950 yıl kavminin arasında kaldığı (el-Ankebût 29/14)
ve kavmini Allah’a kulluğa davet ettiği (Yûnus 10/71; Hûd 11/25-26; eş-Şuarâ 26/106-110) ayetlerinde belirtilmektedir.

Bir rivayete göre peygamberler içinde en uzun ömürlüsü Nûh’tur; kendisine 350 yaşında vahiy gelmiş, 950 yılını kavmini davetle geçirmiş, dolayısıyla 1300 yıl yaşamıştır.(3)

M.Asım Köksal’ın” Peygamberler Tarihi ” (4)kitabında belirtildiğine göre;Hz.Nuh(as) geldiğinde
Babil krallığı, Mezopotamya da bugünkü Irak topraklarında hüküm sürüyor,o devrin süper gücüydü.
Put yapımında ve puta tapmada zirvede idi.Her yıl krallık tarafından Sanem(Putculuk) bayramı kutlanırdı.Bu bayrama katılmayanlar kınanırdı.

Nuh(as) onlara tam 950 yıl ilâhi mesajı tebliğ etti.
Kavim; mesajları duymamak için O’nun konuşma yaptığı yerden kaçarlar,sesin duyulmaması için gürültü çıkarırlar, dahada ileri giderek kulaklarını parmakları ile tıkarlardı.
(Nuh Suresi, 7)
O’nunla alay ettiler, mecnun iftirasında bulundular, hatta öldürmeye teşebbüs ettiler.
Nuh (as)putların yanına varıp
“Lâ ilâhe illâllah(Allah’tan başka ilah yoktur” deyince bütün putlar yüz üstü yere düşer parçalanırdı.
Onun için özellikle Sanem Bayramı’nda kralın emriyle hapsedilirdi.

Sonunda Babil Kralı Dermesil önce zindana atılmasını, sonrada öldürülmesini emretti.
İnanan bir avuç insanın hayatı da tehlikede.idi.Her an ölüm başlarına gelebilirdi.

İşte tam bu zor zamanda Cenab-ı Hak(cc) O’na;
➖….Ağaç dikmesini..(Taberi Tarihi.)
➖….O ağaçlardan gemi yapmasını..(Hud-37 ) emretti.

Geminin;
➖Başını, horuz başı gibi,
➖Karnını, kuş karnı gibi,
➖Kuyruğunu,horoz kuyruğu gibi meyilli olmasını,
➖ve üç kat olarak yapmasını bildirdi.(Kurtubi Tefsiri.)
Hz.Nuh(as) Marangoz du.Hemen geminin inşasına başladı.
Geminin yapılışı, iki yıl sürdü.
Nuh(as) gemiyi tamamlayınca
“Sana inananlarla birlikte bütün hayvanların birer çiftini gemiye al!“
(Hud Suresi, 40.)emri geldi.
Aldığı bu emir üzerine içersine inanan insanları ve hayvanlardan ikişer çift bindirdi.
İbn Abbas’ın rivayetine göre; Gemiye binenlerin sayısı ;80 kişi inanan ve
her nevi hayvandan ikişer çift idi.
Tam o sırada kral ve avanesi gemiyi ve içindekileri yakmak için geldiler.
Öldürmeyi planladıkları her kes bir araya toplanmış,geminin içindeler,
kaçmaları mümkün değil.Yakmak için bundan daha iyi fırsat olamazdı.

İşte tam bu son anda Allah(cc) peygamberinin imdadına yetişti.
Azgın kavim ateşle uğraşırken Allah’ın emriyle tûfan başladı.
Hem yerden ve hemde gökten yakıcı sıcak sular âniden fışkırdı. Dağların zirvesine kadar her tarafı pis kokan sıcak sular birden kaplayıverdi.Güneşin ve ay’ın ışığı kayboldu.Dünya, karanlık içinde kaldı.Tufan tam 40 gün sürdü.Sonuda
“Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut.” (Hud suresi:44)
emri gelince sular çekildi tûfan sona erdi.Kafirler toptan helak olurken inananlar kurtuldu.

SUSUZ ÇÖLDE GEMİ YAPMAK VE İMÂN

Taberî, Nûh (a.s.)’ın, kavmini İslâm’a dâvet edişi, gemiyi yapmaya başlaması ve kavminin onunla alay edişi hakkında, Âişe (r. anhâ)’dan rivâyetle, Rasûlullah (s.a.s.)’ın şöyle söylediğini nakletmektedir:
➖“Nûh, kavminin arasında dokuz yüz elli sene kalmıştı.
➖Bu zaman zarfında onları sabırla hakka dâvet etti.
➖Son zamanlarına doğru bir ağaç dikti. Ağaçlar her taraftan çok büyüdü.
➖Sonra onları kesip gemi yapmaya başladı.
➖ Onun yanından geçerlerken, ona ne yaptığını soruyorlar ve onunla dalga geçerek şöyle diyorlardı:
➖ ‘Onu yap; karada gemi yapıyorsun; bakalım nasıl yüzdüreceksin?’
➖Nûh (a.s.) da onlara; ‘yakında bileceksiniz!’ diyordu” (Taberî, Târîhu’r-Rasûl vel-Mulûk, Beyrut 1967, I, 180).
➖Ve yine ona; “Nebîliği bırakıp marangozluğa mı başladın?” diyerek eğleniyorlardı (a.g.e., I, 183).

Cenab-ı Hak Nuh (as)a gemiyi yap dedi; Ama bulunduğu yerde deniz yoktu.
Her taraf kızgın kumlarla kaplı çöldü.
Gemi nerede yüzecek belli değil.

Yapılırken inanmayan putperesler ➖Nuh (as) ile alay ettiler,(Hud:38)
➖O’nu delilikle suçladılar.(Kamer Suresi, 9.)
➖Peygamberliği bırakıp dülgerliğemi başladın?
➖Su olmayan yerde gemi yapılırmı? Nerede yüzecek? Sen mecnun olmuşsun,diye alay ettiler.
➖Hanımı ve oğlu Kenan da aynı görüşte idi.Onun için hanımı Vâile ile ondan olan oğlu Kenan imân etmediler.
İmtihanın büyüklüğüne bakın ki 950 sene irşad ve tebliğ sonucunda sadece 80 kişi imân ediyor.En yakını olan hanımı ve oğlu da imân etmeyenlerden…
Böyle çok sıkıntılı bir ortamda Nuh(as) şöyle demedi:
➖”Ya rabbi ,sen önce denizi ayağımıza getir veya bizi deniz kenarına götür,ben de sonra gemiyi yapayım”demedi.
Hiç bir yorum yapmadan verilen tarife göre gemiyi yaparak emri yerine getirdi.
Allah’ta denizi onun ayağına getirdi.
Zâlimlerin elinden O’nu ve inanan kavmini kurtardı.
Bunun insanlığa mesajı şudur:
Siz, size düşeni yaparsanız,elinizdeki imkanları kullanırsanız,Allah’ta size yeni imkanlar verir.Gerekirse bunun için imkansız gibi görüneni mümkün yapar,denizi ayağınıza getirir.
Buna göre hiçbir Müslüman önce cenneti göreyim sonra ibadet edeyim”diyemez,dememeli.
Ahiret denizini görmeden evvel dünyada iman denilen gemiyi inşa eder.

İşte; İMAN budur.
İMÂN; Bir sonraki sebebi görmeden bir önceki sebepleri yerine getirmektir..

Hak yolunda giden adanmış insanlarda bunları örnek alarak,daha okulu ve talebesi olmadan Kazakistan ile Kırgızistan’ın tanrı dağlarında,
Moğalistan’ın bozkırlarında Sibirya buzullarında ve Afrika sıcağında, arzı endam etmişler,Allah ve rasulunu oralardaki muhtaç gönüllere duyurmuşlar.Bir Yad-ı Cemil olarak onlarda medfun olmuşlardır.
Bu adanmış ruhlar süreçte çok ağır zulme uğradılar.

Anne karnından başlayıp,80 yaşına kadar kadın- erkek masumları terörist ilan ettiler,zindanlara attılar,
mesleklerini,ekmeklerini ellerinden aldılar.
Ama onlar ümitsiz değiller.
Karanlığın bir gün aydınlanacağından,
yalan ve iftiranın bir gün ortaya çıkacağından,baharın er gec geleceginden şüpheleri yok.Susuz yerde Nuh(as)a gemi yaptırıp inananları Bâbil zulmünden kurtaran Allah (cc)
bu günün mağdurlarınıda devam eden zulümden en yakın zamanda kurtaracaktır İnşallah…….

Kaynaklar:
1.Âl-i İmrân Suresi 96. Ayet
(Suat Yıldırım meali)
2.www.fgulen.com/tr/eserleri/yol-mulahazalari/kabe-ve-diger-kudsi-mekanlar
3.TDV.İslam Ansiklopedisi.cilt:33 Sayf.224-227
4.M.Asım Köksal.Peygamberler Tarihi Sayf:150

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy