Yazarlar

Salgın hastalık günlerinde okunacak dua | Halil Şimşek

Bu günkü yazımda İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin salgın hastalıklar için okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği duayı paylaşmak istiyorum.

Korona da salgın bir hastalık olduğu için ona niyet ederek okuyabiliriz ve dinleyebiliriz.

Duanın bir de nakledilen hikayesi var:

Bu dua; Bağdat’ta yaklaşık olarak 12 bin mübarek zatın şehîd olduğu veba salgını sırasında bu hastalığın hanesine bulaşmadığı bir tacirin evinde bulunmuştur.

İmam-ı Âzam efendimize ait olan bu duanın, evinde asılı bulunması sayesinde, on binden ziyade ev halkı etkilendiği halde, bu ev  bundan etkilenmemiştir. Hatta bu duruma şaşıran o zamanın halifesi kendisini çağırıp sırrını sormuştur.

Çünkü; bu dua da Cenab-ı Hakkın, çok büyük ism-i şerîfleri vardır.

Bu duanın Arapça ve Türkçe tercümesi

دعء للمام العظم أب حنيفة انلعم

ان رحه اهلل

الله إنـي أسـأل بعدد خلقك، وزنـة عشـك، ورضا نـفسك، وبنور وجهك،

ومبلغ علك، وغايـة قـوتك، وبسط قدرتك، وحقيقة شـكك، ومنـتـه

رحمتك، وبإدراك مشيئـتك، وبكلـيـة ذاتك، وبكل صفاتك، وبتمام وصفك،

ونهاية أسمائك، وبمكنون سـرك، وبجميل سـتك، وبجيل بـرك، وبكمال

مـنـك، وبفـيـض جودك، وبـتـشديـد غضبك، وبسابـق رحمتك، وبأعداد

كلاتك، وبغايـة بلغك، وبـتـفيـد فدانـيـتـك، وتوحيد وحدانـيـتـك،

وبـبـقاء بـقائك، وبسمديـة أفاقك، وبعة ربوبـيـتك، وبجـباريـتـك،

وبحمدك، وبمجدك، وبعطفك، وبـبـرك، وبـإنعامك، وبـإحسانك، وبحقك،

وبحق حقك؛ نسأل الله أن تجعل لـنا شــفاء ومخجًا من الهموم والغموم

﴿إنـا فـتحنا ل فـتحًا مبينًا﴾، برحمتك يـا أرحــم الراحمني ❁

وبحق ﴿كهيعص﴾، وبحق ﴿طـه﴾ و﴿يس﴾، وبحق ﴿ح ❁ عسق﴾، وبحق

والوبـاء والبـلء والفـنـاء وجميع الفات والعاهات ف الدنـيا والخـرة،

الحساب، وجوازًا عل الصاط، يا ذا الفضل والحسان، برحمتك يا أرح

وتوبة قـبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفة بعد الموت، ونجاة عند

الله ارزقن فقهًا ف الدني، وزيادة ف العل، وكفاية ف الرزق، وصحة ف البدن،

الراحمني، وصل الل عل سيدنا محمد وعل ألـه الطيـبني الطاهرني وصحبه

الكرام البرة أجمعني وسل

İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe Hazretlerinin Bir Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Ey Yüce Allah’ım! Yaratmış olduğun bütün varlıklar hürmetine.. arşının ağırlığı, izzeti.. Zatının hoşnutluğu.. Yüce Zâtının nuru.. ilminin enginliği.. kuvvetinin nihayetsizliği.. kudretinin genişliği.. şükrünün hakikati.. rahmetinin sonsuzluğu.. irâdenin, takdîrinin kuşatıcılığı.. Yüce Zâtının bütünlüğü.. sıfatlarının tümü.. vasıflarının tam olması.. esmâ-i hüsnâ-nın çokluğu.. bilinmenin gizliliği, kusurları örtmenin, suçları bağışlamanın ve iyilikleri korumanın güzelliği.. iyilik ve ihsanının genişliği.. nimetlerinin tamamı.. cömertliğinin bolluğu, bereketi.. gazabının şiddeti.. rahmetinin önde olması.. yaratılışa, varlığa ve dine ait kelimelerinin sayısı.. nüfuzunun, gücünün sınırsızlığı.. teklik ve birliğinin benzersizliği.. zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve yaratmış olduğun varlıkların üzerindeki birliğin.. sonsuza dek varlığının devamlılığı.. âfâkının sonsuzluğu.. rubûbiyyetinin, herşeyi terbiye edip düzenlemenin izzeti.. cebbâriyetin, azemet ve kudretin, her türlü şeyi tamamlayıp yoluna koymanın.. hamdin.. mecdin, büyüklük, ululuk, şan ve şerefin.. utûfet ve şefkatin.. iyiliğin.. lutuf ve ihsânın.. Allah’ım senin hakkının hakkı hatırına, bütün bunlar Senin yüce nezdinde tam olarak ne ifade ediyorsa, onun hürmetine Senden istiyorum. Allahım! Senden dünyada ve âhirette, bütün tasa ve gamlardan, vebâdan, her türlü beladan, tükenmişlikten, afet ve belaların her çeşidinden şifâ ve kurtuluş yolu bahşetmeni diliyorum. Ey Rahmet ve Şefkat sahibi Allahım! Senin sonsuz rahmetine dehâlet ediyor,

“Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd hakkı için, “Tâ Hâ” ve “Yâ Sîn” hakkı için, “Hâ Mîm. Ayn Sîn Kâf” hakkı ve “İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ/şüphesiz ki Biz, sana apaçık bir fetih bahşettik.” ayet-i celilesi hakkı için dualarımı kabul buyurmanı diliyorum. Ey lütuf ve ihsan sahibi Yüce Allahım! Ey kullarına karşı, merhamet ve şefkatin tek sahibi olan! Sonsuz rahmetin hakkı için Senden dileniyorum: Beni dinimde engin, derin ve ince anlayışın ifadesi olan fıkıhla rızıklandır. İlmimi ziyadeleştir. Rızkımı kâfî, yeterli eyle. Bedenime sıhhat ver. Ölmeden önce bütün kusur ve günahlarımdan tövbeye beni muvaffak kıl.  Ölüm esnasında rahat ve huzur bahşet. Öldükten sonra da günahlarımı affet, bağışla. Hesabımı necat, kurtuluş ile neticelendir ve sırattan kolayca geçmeyi nasip eyle.

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, pırıl pırıl aile fertlerine ve kerem âbideleri, sembolleri, timsâli olan sahabesine salât ve selâm eyle.

 

Hizmetten | Halil Şimşek

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu