Yazarlar

Problem çözümleri ve Gençler… | Prof. Dr. Osman Şahin

GÜZEL SÖZ, KÖTÜ SÖZ VE GÜZEL MİSALLER 4
 
Günümüzde bazı yerlerde Hizmet ilke ve prensiplerinin tam olarak uygulanmamasının yol açtığı bazı problemler söz konusudur. Bu problemleri çözüme kavuşturmak ve prensiplerin uygulanmasını hayata geçirmek herkesin arzusu olsa da, bazı sebeplere binaen buna tam muvaffak olunamamaktadır.
Hizmet insanlarının süreç öncesinde ve süreç boyunca temel Hizmet ilkelerine tam riayet edilmemesinin yol açtığı problemlerden ve bunların sonucu olarak yaşadıkları mağduriyetlerden çok önemli dersler çıkardıkları ve çıkarmaya devam ettikleri söylenebilir.
Yaşanan cebri hicretlerin neticesinde, çok sayıda insan gittikleri yeni coğrafyalarda çoğunluğu teşkil eder hale gelmişlerdir. Bu insanlar kendilerinden önce gelmiş ve dolayısıyla o toplumun kültürünü öğrenmiş ve entegre olmuş diğer dava arkadaşları ile omuz omuza vererek, bulundukları yerlerde Hizmet prensiplerinin ve sahip oldukları değerlerinin tam olarak yaşandığı ve sahabe efendilerimiz (radıyallâhu anhüm) döneminde ve Hizmetin ilk yıllarında da nispeten yaşandığı gibi, bireyin öne çıktığı hizmet yapıları inşa etmek imkanına sahiptirler.
Ama bunu gerçekleştirebilmeleri ve onları bekleyen çok büyük hizmetlerin altına girebilmeleri için, Hizmet insanlarının geçmişten ders almak konusu hariç, geçmişte yaşamaktan ve hala geçmişin hesapları ile uğraşarak bütün enerjilerini bu şekilde tüketmekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Hizmet fertleri etraflarında yaşanan menfiliklere, yanlış temsillere, kötü örneklere takılmak suretiyle ümitlerinin ve kuvvey-i maneviyelerinin yıkılmasına izin vermemelidirler. 
 
Allah (celle celâluhu)Hizmet insanlarını türlü türlü badirelerden ve imtihanlardan geçirterek, onları bekleyen bu büyük hizmetleri yapabilmeleri için sahip olmaları gereken donanımı, kıvamı ve tecrübeyi elde etmelerine imkân vermektedir.
Yerelleşme ve güzel misaller… 
Herkesin bulunduğu yerde (Geniş veya dar fark etmez. Bu bir eyalet, bir şehir veya bir mahalle de olabilir), bireyler veya gruplar halinde insanlarda imrendiricilik hasıl edecek bir seviyede değerlerini yaşamalarına, ilke ve prensiplerin hayata geçirilmesi hususunda gayret göstermelerine ve menfiliklere karşı ortak bir mücadele sergileyerek güzel misaller ortaya koymalarına ihtiyaç vardır.
Hizmet temel ilke ve prensipleri bellidir. Yazıya yeniden dökülmesi çok önemli bir ihtiyaç olsa da bunlar Hizmet fertleri tarafından bilinmektedir. Hizmetlerin bu temel ilke ve prensipler üzerinde inşa edilmesi gerektiğinde herkes hemfikirdir.
Diğer taraftan, her bir ülkenin/bölgenin/topluluğun şartları, imkanları, kültürleri ve ihtiyaçları farklı farklıdır. Buna binaen hizmetlerin yapılanmasında ve uygulamaya geçirilmesinde yerelleşmeye gidilmesine ihtiyaç vardır. Buna uygun olarak bir bölgede hayata geçirilebilen güzellikler, ortaya konmuş güzel misaller ve başarılı modeller zamanla başka yerler için de istifade edilebilecek güzel örnekler haline gelecektir.
Gençler ve Güzel Misaller
 
Süreçte yaşanan mağduriyetlerden en fazla etkilenenlerin başında gençler gelmektedirler. Bu gençlerin önemli bir kısmı, kendi hür iradelerini kullanarak Hizmet-i imaniye ve Kur’an’iyeyi tercih etmiş değillerdi. Aileleri ve çevreleri sebebiyle kendilerini bu işin içinde bulmuşlardı. İman esasları ve Hizmet konusunda tam bir şuurlanma ve oturaklaşma gerçekleşmeden bu ifritten süreç ile karşı karşıya kaldılar. Aileleriyle beraber çok büyük mağduriyetlere maruz kaldılar.
Bu mağduriyetlere sebebiyet veren zalim münafıkların Müslüman görünümlü olmaları ve İslamiyet’i menfaatleri adına kullanmaları ve bu zalimlere ve zulümlere destek veren ekseriyetin Müslüman halk olmasından dolayı İslamiyet’e karşı ve Türkiye insanına karşı bir soğuma, uzaklaşma ve maalesef bazen de düşmanlıklar ve nefretler oluştu.
Tam bir şuura sahip olmayan bazı gençlerin nazarında ve şuur altlarında, başlarına gelen bela ve musibetlerin temel sebebi Hizmet ve aileleri idi. Bu kabulden dolayı, Hizmet’e ve bazen de ailelerine karşı mesafeli ve soğuk bir konum belirlediler. Yaşadıklarının bir sebebi olmasının yanı sıra, Hizmet içinde bulunmak onlar için gelecekte de başlarına gelebilecek birtakım mağduriyetler anlamına gelmekteydi.
Bu durum, gençlerin İslam’ın ve Anadolu insanının temsil ettiği ve geçmişlerinden gelen, gerçek mahiyetlerinden ve sahip olduğu güzelliklerinden habersiz oldukları değerleri benimsememelerine, hakir ve zararlı görmelerine, günümüz İslam Dünya’sındaki ve Türkiye’deki bütün geri kalmışlıkların, insani hak ve hukuk ihlallerinin, zulümlerin, diktatörlüklerin, adaletsizliklerin sebebi olarak görmelerine yol açmıştır.
Bütün Dünya’da yaşanan birçok terörist hareketin İslam’a mal edilmesi ve bu hususun sürekli gündemde tutularak haber yapılması ve İslam ve Müslümanlara ait her türlü müspet hareket ve oluşumların yok edilmesi adına sürekli yürütülen faaliyetlerin neticesinde, İslam’ı ve Müslümanları tam temsil eden örneklerin ve güzel misallerin kalmaması veya görülmelerinin engellenmesi, Müslüman genç neslin bir kısmının kendi kimliklerinden kaçarak bunu saklamalarını ve diğer kimliklere özenmelerini netice vermiştir.
Ayrıca, günümüz medyasında yalan yanlış çok sayıda bilgi kirlilikleri vardır. Doğru olup olmamalarına ve kaynaklarına bakılmadan her türlü bilgi paylaşılmaktadır. Okuma problemleri, analitik inceleme ve düşünmeden uzak olmaları, gelen bilgilerin doğruluğunu kritik edebilecekleri bir altyapılarının, bilgilerinin ve ilgilerinin olmaması gibi nedenlerden dolayı, bugünün insanlarının yanlışları ayıklayıp hakikati bulabilmeleri çok zor hale gelmiştir. Maalesef, uzun zaman dilimi içerisinde çok yanlış bilgiler doğru olarak kabul edilip rivayet edilir hale gelmişlerdir.
Bunun farkında olan toplum mühendisleri ve birtakım menfi oluşumlar yeni nesli istedikleri gibi beşinci kol faaliyetleri ile kolayca manipüle edebilmektedirler.
Genç nesilleri İslam ve Müslümanlar hakkında yapılan algı yönetimlerine, cerbezelere ve kasti ve planlı olan karalamalara karşı koruyabilmek için, ailelerinin ve Hizmet insanlarının güzel temsiller ortaya koymaları ve İslam’ı tam ve doğru yaşamalarına ihtiyaç vardır.
Bu hususa muvaffak olabilmeleri için ise, her şeyden evvel Hizmet insanlarının temel kaynaklarını ciddi bir şekilde müzakerelerle ele alarak okumalarına, kendi dinlerini ve tarihte ortaya koydukları medeniyetleri sağlam kaynaklardan tam ve doğru olarak öğrenmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Asr-ı Saadetten günümüze kadar İslam ve Müslümanlar eliyle ortaya konmuş güzel temsillerin ve sahip oldukları değerler manzumesinin -ki maalesef bütün Dünya’da ister dinlerini tam olarak bilmeyen ve yaşamayan Müslümanlar isterse İslam düşmanları tarafından oluşturulmuş cerbezeler, yanlış temsiller, bilgisizlikler ve algı yönetimleriyle perdelenmiş, karartılmış ve çarpıtılmış durumdadır- yazılı, sözlü ve görsel medya kanalları ve diğer modern vasıtalar ve teknikler kullanılarak gençlere anlatılması ve gösterilmesi gerekmektedir.
Müslümanların çoğunlukta yaşadığı yerlerin ve devletlerin hiçbir şekilde İslam’ı temsil etmedikleri, görülen çirkin temsillerin hakiki İslam ve Müslümanlarla bir alakasının bulunmadığı, bu yerlerdeki problemlerin kaynağının İslam olmadığı, gerçek İslam’ın yaşanmamasından kaynaklandığı, hak sıfatları taşımadıkları yani İslam’ı temsilden çok uzak bulundukları ve bu yüzden perişan halde oldukları bilgisi ve şuuru yeni nesillerde oluşturulmalıdır. Bunun için ise geçmişin öğrenilmesine ve doğru bir şekilde analiz ve sentezlerinin yapılmasına ve gerçek güzel misallerin yaşanarak gösterilmesine ihtiyaç vardır.
Kaynak:Prof.Dr.Osman Şahin | Samanyoluhaber

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu