Arefe Duası ve Hacet Namazı | Harun Garipçe

Yazar Hizmetten

Bir Kere Daha Hâcet Namazı

“Aç ellerini, içini O’na dök her zaman,
Kes ağyâra dil dökmeyi, O’ndan dile amân,
Eremez emâna gafletle gülen oynayan,
“Velyebkû kesiran” (çok ağlayın)’la bunu istiyor Kur’ân!
Zaman Eğlenecek Zaman Değil, Az Gülün Çok Ağlayın!
Hayatında hiç kimseyi incitmeyen Allah Rasülü (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi aralarında
oturup laf u güzafla birbirlerini güldürenleri görünce, şöyle buyurmuştur: “Ne o, yoksa ötelerden
kurtuluş müjdesi mi aldınız?!”
Dünyanın, bilhassa İslam dünyasının değişik yerlerinde insanlar inlerken bizim çakırkeyf olmamız
ayıp olmaz mı? Şimdi maddi-manevi bütün dertlerimiz ve darda kalanlar için koşturacak ve onlar için
dua dua yalvaracak zamandır!
“Ey iman edenler! Allah’tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki, Allah sabredenlerle
beraberdir.” (Bakara Sûresi, 2/153)
Allah Aşkına.. Bir Hâcet Namazı!
Bütün ihtiyaçları giderecek olan Kâdıyü’l-hâcâta müracaat edelim. Mazlum ve mağdurlar başta
olmak üzere insanların çeşitli bela ve musibetlerle karşılaştığı günümüzde, bu tahammülü zor bela ve
musibetlere karşı koyabilmek ve bu imtihandan başarıyla çıkabilmek için Allah’ın yardımına sığınalım!
Yeniden o urve-i vüskâya, kopmayan halata sımsıkı sarılalım!
Başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere, ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselam) ve
bütün insanlığın maruz kaldığı belalardan kurtulup selamete çıkması, maddî manevî sıkıntılardan
sıyrılıp inşiraha kavuşması, insanların gönlünün Allah’a açılması, inananlar arasında vifak, ittifak ve
uhuvvet ruhunun canlanması, nefislerimizin terbiyesi, akıl ve kalblerimizin selamet ve inşiraha
ermesi talebiyle bir kere daha hâcet namazı kılıp, ardından da hacet duasını okuma seferberliği
başlatıyoruz!
Hâcet Namazı ve Duası
Bu namaz vesilesiyle müminler Allah’a en içten duygularıyla hacetlerini söyler ve bu ihtiyaçlarının
giderilmesi için Allah (cc)’a yalvarırlar. Allah (cc), Kur’an’da “Dua edin ki cevap vereyim.” (Mü’min
Suresi 60. ayet) buyurmaktadır.
Hâcet namazı kılacak kişi abdest alır iki, dört veya on iki rekât olarak namaz kılar. Hanefî
mezhebinde hakim olan görüş dört rekat kılınmasıdır.
Hâcet namazı, 4 rekatlık bir nafile namazı şeklinde kılınabileceği gibi, birinci rek‘atta Fâtiha’dan
sonra üç Âyetü’l-kürsî, diğer üç rek‘atta ise Fâtiha’dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri
okunarak ta kılınabilir.

Hâcet namazı bitince Allah’a hamd ve senâ, Rasûlullah’a salât ve selâmdan sonra aşağıdaki hâcet duası okunabilir.

 

Büyük yalnız Allah’tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi’nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile
anılmaya layık yalnız O’dur.
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür, Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimiz (aleyhisselam)’a,
âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun.
Hüznümü ve kederimi başkasına değil, yalnızca sana şikâyet ediyorum. Rabbim! Yegâne ilah Sensin,
Senden başka hakiki ma’bud yoktur. Sübhânsın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu kendime
zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Allah’ım! Ya Rab! Bana ciddî bir zarar dokundu, Sen merhametlilerin
en merhametlisisin.
Bir kere daha ikrar ediyorum ki, Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı
tesbih ederim. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini,
merhametini celbedecek vesileleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü
iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah,
gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma ya
Erhamerrâhimîn.

Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. “Yüce ve Azim Allah’tan başka ilah yoktur.
Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır.” hakikatini tasdik ederek sana yöneliyorum. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in
Rabbi Allah’ım, Seni tesbih ve eksik sıfatlardan tenzih ederim. “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”
imanıyla Sana hamd ü senada bulunuyorum.
Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allah’ım.. ey
dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bizlere
merhamet et.
Allah’ım Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed’i vesile edinerek Sana
teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm), ey efendim, şu hacetimin yerine getirilmesi için
seni vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allahım, Rasûl-ü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’i
hakkımızda şefaatçi eyle.
Ey ihtiyaç ve hâcetleri gideren Rabbimiz, bizim bütün ihtiyaçlarımızı gider; ey belâları def’ u ref’ eden
Sultanımız, başımıza gelmesi muhtemel bütün belâları def’ eyle; ey Erhamerrâhimîn.
Allah’ım! أer türlü beladan, her çeşit rahatsızlık, hastalık ve derdin kötülüklerinden, şu günlerde maruz
kalınan Corona Salgını’ndan bizleri ve bütün kardeşlerimizi koru, kurtar, halâsa erdir!
Allah’ım, bedenimize afiyet ver. Allah’ım, kulaklarımıza ve gözlerimize afiyet ver. Allah’ım bütün
uzuvlarımıza, manevi melekelerimize, zahir-batın bütün duygularımıza afiyet ver. Bütün bunlara ancak Sen
muktedirsin, Senden başka ilah yoktur.
Allah’ım, bizim ve bütün kullarının sinelerini imana, İslam’a, ihsan duygusuna, Kur’an’a ve Hakk’a hizmete
aç ve bizi ihlasın özüne ermiş, hep takva hatta onun da ötesinde vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir
hayat tarzı olarak benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, Sen’i sevmiş, icraat-ı sübhaniyenin
hepsinden razı ve hoşnut olmuş ve Sen’in sevdiğin, hoşnut olduğun kullarından eyle!.
Allahım! Bizim ve bütün dünyadaki kardeşlerimizin, özellikle Türkiye’deki kadınıyla erkeğiyle
kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve dostlarımızın yardımcısı ol! Dert ve sıkıntılarımızı gider! Gönüllerimize
inşirahlar ver!
Senden bizim, inanan kardeşlerimizin ve topyekün insanların kalblerini, imana, İslam’a, Kur’an’a, ihsan
duygusuna ve Peygamberimiz vasıtasıyla bize gönderdiğin bütün hakîkatlere tastamam açmanı diliyoruz.
Rabbimiz! Nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin nurlarla gönüllerimizi aydınlat.. sadırlarımıza, sînelerimize
inşirah sal.. Sen Settâru’l-uyûbsun; hata, kusur, günah ve isyan olarak bizden ne sâdır olmuşsa Sen onları da
setreyle.
Rabbimiz! Aczimizi, fakrımızı şefaatçi yapıp yüce dergâhına iltica ediyoruz; ne olur, merhamet et ve
işlerimizi kolay hale getir.. dostlarına karşı olan muameleni bizden de esirgeme ve bizim sîmalarımızı da ağart..
kalblerimizi topyekün islerden, paslardan, küçük-büyük bütün virüs ve mikroplardan arındır.. kabirlerimizi
Cennet bahçeleri gibi pür-nur eyle.. bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz hatalarımızı, günahlarımızı
mağfiret buyur ve tekrar onlara bulaşmak sûretiyle içimizin kirlenmesine müsaade etme!. Senden hayr u
hasenât istikametindeki bütün dilek ve maksatlarımızı gerçekleştirmeni niyaz ediyoruz.
Ey sürpriz lütufların sahibi, Ulu Sultanımız! Bizi endişe edip korktuğumuz hususlardan emîn eyle! Rabbimiz!
Katından bir rahmet ver, şu dert ve dâvamızda bize doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle; biz aciz kullarına
nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip et!.. Ey her şeyin biricik mâliki, yegâne sahibi ve tek
efendisi Mâlikü’l-Mülk Rabbimiz! Ne olur, biz Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin, ruhumuzun, havl ve
kuvvetimizin dağınıklığını Sana şikâyet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen
olduğuna inanıyoruz. Bizi bu durumdan kurtar Allah’ım!
Ey kullarının dualarına icabet eden Mucîb Allah’ım! Bizleri, sevdiğin ve râzı olduğun işlere muttali kıl,
onları bize sevdir, onları hayata taşımaya ve başkalarına duyurmaya bizleri muvaffak kıl! Niyazımızın sonunda,
dualarımızın kabul edilmesine en büyük vesile bilerek Gönüllerin Sultanı aleyhissalâtu vesselâm Efendimize, âl
ve ashabına salat-ü selam eylemeni dergâh-ı uluhiyetinden diliyoruz ya Rabbenâ!

Hizmetten | Harun Garipçe

Diğer Yazılar

“Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül”

 

M.Fethullah Gülen

Bu Sesi Herkes Duysun Diyorsanız

Destek Olun, Hizmet Olsun!

PATREON üzerinden sitemize bağışta bulanabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2023, Tüm Hakları Saklıdır  |  @hizmetten.com 

Hizmet'e Dair Ne Varsa...

Sitemizde, tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak ve sitemizin trafiği analiz etmek için çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanıyoruz. Tamam'a veya sitemizde bulunan herhangi bir içeriğe tıklayarak bu ve benzer çerezlerin/teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Tamam Gizlilik Bildirimi

Privacy & Cookies Policy